Διαγνωστικό Κέντρο “ΠΡΟΛΗΨΙΣ”

Home | Διαγνωστικό Κέντρο “ΠΡΟΛΗΨΙΣ”

ΠΡΟΛΗΨΙΣ

Πρόληψη σημαίνει προνοητικότητα, πρόνοια, έγκαιρη φροντίδα και δράση για την αποτροπή μελλοντικών δυσάρεστων ή βλαπτικών καταστάσεων.

Η φιλοσοφία αυτή και η εφαρμογή της σε θέματα υγείας είναι που μας ενέπνευσε στην ίδρυση του διαγνωστικού μας κέντρου και την επιλογή του ονόματος «ΠΡΟΛΗΨΙΣ».

Ένα μεγάλο φάσμα επιλεγμένων καίριων ιατρικών εξετάσεων πραγματοποιείται στο κέντρο μας, για προληπτικούς όσο και για ευρύτερα διαγνωστικούς σκοπούς κι ανάγκες.

Με επιστημονικότητα, μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια εδραιώσαμε το διαγνωστικό κέντρο «ΠΡΟΛΗΨΙΣ» σαν ένα πρότυπο φορέα παροχής αξιόπιστων ιατρικών υπηρεσιών για τη κάλυψη αναγκών μελών ασφαλιστικών φορέων ή ιδιωτών, με πανελλαδική εμβέλεια και όχι μόνο.

Η πρόληψη για να είναι άρτια κι ολοκληρωμένη οφείλει να συνοδεύεται με ενημέρωση και πληροφόρηση.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με διεθνή Κέντρα για τη διάχυση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών και βέλτιστων ιατρικών πρακτικών, εφαρμόζονται με επιτυχία, εξαργυρώνονται με άριστα αποτελέσματα και επιβεβαιώνονται από τη πανελλαδική μας φήμη και την υπερεικοσιπενταετή μας διάρκεια και παρουσία.

Οι εξεταζόμενοι στο κέντρο μας ενημερώνονται κι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού για όλο τα φάσμα των εξετάσεων μαστού, υπερήχων, σπινθηρογραφημάτων, μικροβιολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων, ορθολογικά, με μία στάση, σε μια μέρα και λαμβάνουν αξιόπιστα τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους στον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο.

Ποιότητα Υπηρεσιών – Πιστοποιήσεις

Το διαγνωστικό κέντρο «ΠΡΟΛΗΨΙΣ» πιστοποιεί και διασφαλίζει την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια άρτιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι οποίες ικανοποιούν ανάλογες απαιτήσεις, να εφαρμόζει ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, να συμμορφώνεται με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρωτόκολλα, καθώς κι να αξιολογεί και να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα της με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε συμφωνία με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Περιβάλλον – Περιβαλλοντική Πολιτική

Εμείς στο διαγνωστικό κέντρο «ΠΡΟΛΗΨΙΣ» θεωρούμε σαν απαραίτητη ανάγκη για την επίτευξη του οράματός μας την άρτια στελέχωση και συνεργασία μας με το κατάλληλο ιατρικό, παραϊατρικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με χρήση αυστηρών κριτηρίων επιλογής, εξασφαλίζοντας σε ύψιστο βαθμό την ικανοποίηση των προσδοκιών της εργασίας τους.

Φροντίζουμε το ανθρωπογενές περιβάλλον από πλευράς τόσο εξυπηρέτησης όσο κι άνεσης και λειτουργικότητας και δίνουμε σημασία όχι μόνο στην αισθητική του κτιρίου μας, αλλά και στην υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων του.

Διασφαλίζουμε και προστατεύουμε ευρύτερα το περιβάλλον και την υγεία. Για τον σκοπό αυτό κάνουμε χρήση της κατηγοριοποίησης και της απαραίτητης ανάλογης διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, εναρμονιζόμενοι με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις κείμενες διατάξεις και διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές, με την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων και την συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς περισυλλογής και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.